W poniedziałek 30 grudnia podczas XIX Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck został przyjęty budżet na 2020 r.

Budżet Gminy Miasta Puck na rok 2020 przedstawia się następująco:

 • po stronie dochodów budżetowych – 73 490 275,00 zł

 • po stronie wydatków budżetowych – 80 397 976,00 zł

Przychody budżetu na pokrycie deficytu budżetowego w 2020r oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano w wysokości 8 597 351,00 zł, w tym:

 • planowana w 2020 roku emisja obligacji komunalnych w wysokości 8 400 000 zł,

 • pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 130 000 zł,

 • oraz kredyt długoterminowy – 67 351,00 zł.

Z zaplanowanych dochodów budżetowych ogółem na:

 • dochody bieżące przypada – 58 321 389,00 zł w tym: dotacje z budżetu UE – 587 831,00 zł,

 • dochody majątkowe – 15 168 886,00 zł, w tym: dotacje z budżetu UE – 10 518 886,00 zł.

Najwyższy udział w planie dochodów budżetowych stanowią:

 • dochody własne – 45%

 • dotacje celowe na zadania własne i zlecone z budżetu państwa oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 36%

 • subwencje – 19%

Część oświatowa subwencji w kwocie 11 574 207,00 zł, zabezpieczy 66% zaplanowanych wydatków bieżących na zadania oświatowe, które wyniosą 17 479 926,00 zł. Dopłata do zadań oświatowych ze środków własnych Miasta wyniesie 5 905 719,00 zł.

Wśród dotacji z budżetu państwa w wysokości 26 419 156,00 zł, największą część stanowią dotacje z UE w wysokości 10 518 886,00 zł oraz na świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 8 620 000 zł i dotacje na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 4 400 000 zł.

Dopłata do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków własnych Miasta wyniesie –

2 621 466,00 zł (w tym wkład własny w wysokości 87 522,00 zł do projektów współfinansowanych ze środków UE)

W grupie dochodów własnych największe wpływy planuje się uzyskać z podatków i opłat – w wysokości 20 911 926,00 zł.

Z zaplanowanych wydatków ogółem na:

 • wydatki bieżące przypada – 56 389 664,00 zł, co stanowi 70% wydatków ogółem
 • na wydatki majątkowe – 24 008 312,00 zł, co stanowi 30% wydatków ogółem

Wydatki bieżące obejmują między innymi:

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 31 008 575,00 zł
 2. dotacje przedmiotowe i podmiotowe – 8 411 300,00 zł, z tego:
 1. dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 5 168 640,00 zł
 2. dotacje dla niepublicznych szkół – 1 774 400,00 zł
 3. dotacja dla MOKSiR – 920 000,00 zł
 4. dotacja dla Biblioteki – 512 000,00 zł
 5. Ośrodek „Razem” 23 760,00 zł
 6. Rządowy program 6 000,00 zł
 1. wydatki na obsługę długu publicznego – 1 515 000 zł
 2. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 684 683,00 zł.

Budżety jednostek i zakładu budżetowego kształtują się następująco:

 1. Szkoła Podstawowa – 10 117 196,00 zł, w tym: wydatki majątkowe – 116 000 zł
 2. Miejski Ośrodek pomocy Społecznej – 17 582 683,00 zł, w tym:

– świadczenia 500+, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 13 020 000 zł

3) Straż Miejska – 520 000,00 zł w tym wydatki majątkowe: 10 000 zł

4) Pucki Klub Malucha – 393 600,00 zł

5) Przedszkole Samorządowe – 1 147 500,00 zł

6) MOKSiR – 1 220 000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe – 300 000,00 zł

7) Biblioteka Publiczna – 512 000 zł.

Na bieżące utrzymanie Miasta zaplanowano 3 301 428,00 zł, z kwoty tej finansowane będą zadania dotyczące oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia miasta i odprowadzania wód opadowych.

Na zadania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi planuje się w 2020 roku kwotę

2 733 678,00 zł i w tej samej wysokości planuje się wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zadania inwestycyjne zaplanowano na ogólną kwotę 19 098 312,00 zł, w tym: dotacje z budżetu UE – 10 518 886,00 zł.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaplanowanych z udziałem środków budżetu UE w 2020 r roku należą:

 • Budowa węzła integracyjnego „Przystanek Puck” – 11 031 069,00 zł (dotacja ze środków UE w 2020r – 6 809 956,00 zł)
 • Rewitalizacja Centrum Pucka – 4 008 643,00 zł (dotacja ze środków UE w 2020r – 2 860 812,00 zł)
 • Przebudowa Targowiska Miejskiego – 387 234,00 zł (refundacja ze środków UE w 2020r – 698 118,00 zł)
 • Przystanki ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie Miasta Puck – 313 040,00 zł (dotacja ze środków UE w 2020r – 150 000,00 zł)

Plan wydatków budżetowych pokazuje, że największą część budżetu zajmują:

 1. zadania dot. oświaty i wychowania – 22%
 2. zadania dot. rodziny – 18%
 3. transport i łączność – 16%
 4. zadania dot. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 15%