NAZWA ZADANIA Czyste Powietrze Miasta Puck
KOSZT KWALIFIKOWANY ZADANIA 416 293,36 zł
KWOTA ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW dotacja do kwoty 97 882,02 zł
NR UMOWY WFOŚ/D/I-7/241/2017

OPIS ZADANIA

W 2017r. Gmina Miasta Puck przystąpiła do konkursu pn. „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2017) organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Do konkursu można było zgłaszać zadania dotyczące modernizacji źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła) lub podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W ramach zadania zrealizowanego w 2017 r. zlikwidowano 27 pieców węglowych i zastąpiono je 23 kotłami opalanymi gazem ziemnym. . W wyniku zrealizowanego zadania udało nam się zredukować emisję dwutlenku węgla o 134,424 MG/rok, a emisja równoważna została zredukowana o 11,062 MG/rok.

CZY WIESZ, ŻE …?

Gmina Miasta Puck uczestniczy w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) pn. „Czyste Powietrze Pomorza”.

W ten sposób Gmina Miasta Puck walczy z niską emisją.

Czym jest niska emisja?

Niska emisja polega na wydzielaniu do powietrza szkodliwych pyłów i gazów powstających  w  procesach spalania paliw, przede wszystkim węgla (a także odpadów), w starych niskosprawnych piecach i kotłach. Procesowi temu towarzyszy emisja wielu zanieczyszczeń, m.in. pyłów, tlenków azotu, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, tlenku węgla, metali ciężkich, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Zagrożenia związane z niską emisją

 • Niska emisja może być powodem chorób układu oddechowego, alergii, bólów głowy, chorób skórnych, układu krążenia, zaburzeń hormonalnych a nawet nowotworów
 • Niska emisja przyczynia się do pojawiania się smogu oraz kwaśnych deszczy
 • Skażenie powietrza pogarsza stan zieleni oraz wywołuje szereg negatywnych zjawisk, takich jak zakwaszenie oraz skażenie metalami ciężkimi gleb, wód i roślinności

Sposoby ograniczenia niskiej emisji

 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • Zamiana paliwa na ekologiczne
 • Stosowanie wysokosprawnych urządzeń grzewczych
 • Termomodernizacja budynków
 • Centralizacja systemów grzewczych np. poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
 • Wymiana przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne

Korzyści płynące z eliminacji niskiej emisji

 • Poprawa jakości powietrza, a tym samym jakości życia Mieszkańców
 • Poprawa stanu zdrowia
 • Czystsze środowisko
 • Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru
 • Poprawa walorów turystycznych i klimatycznych miejscowości
 • Ograniczenie kosztów leczenia chorób
 • Ograniczenie kosztów renowacji zabytków

Więcej informacji o likwidacji niskiej emisji oraz możliwości pozyskania dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej można uzyskać:

 • telefonicznie: (58) 673 05 25
 • mailowo: gok2@miasto.puck.pl
 • osobiście: pokój 101 – Urząd Miasta w Pucku, ul.1-go Maja 13, 84-100 Puck