Coraz częściej do Urzędu Miasta dzwonią lub przychodzą rodzice, żeby dowiedzieć się jakie środki w formie dotacji przekazywane są placówkom niepublicznym na ich dziecko. Właśnie otrzymaliśmy metryczkę subwencyjną, wg której naliczone zostały nowe, obowiązujące w 2019 r. kwoty dotacji na wychowanków przedszkoli niepublicznych oraz uczniów szkół niepublicznych. Do tej pory wypłacane były nieco niższe kwoty obowiązujące w ubiegłym roku; różnica w dotacji zostanie wyrównana.

Dotacje na wychowanków przedszkoli niepublicznych

Na każde zdrowe dziecko w przedszkolu niepublicznym przekazywana jest dotacja w wysokości 469,52 zł miesięcznie (75% podstawowej kwoty dotacji). Kwota ta podlega dwukrotnej aktualizacji w ciągu roku.

Na dziecko, które posiada opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) dodatkowo przekazywana będzie dotacja w wysokości 373,93 zł miesięcznie (waga P62); WWR może być realizowane tylko w jednej placówce czyli w przedszkolu do którego uczęszcza lub w innej, uprawnionej do tego placówce.

Na dziecko niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wysokość dotacji zależy od rodzaju niepełnosprawności. Obowiązujące w 2019 r. miesięczne kwoty dotacji na 1 dziecko miesięcznie prezentuje poniższa tabela.

Rodzaj niepełnosprawności dziecka

Oznaczenie

Kwota

Dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

P 60

4 229,00 zł

Dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

P 65

1 290,96 zł

dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

P 66

1 602,57 zł

6- letnie niepełnosprawne dziecko (lub starsze, jeśli nadal przebywa w przedszkolu) otrzymuje dodatkowo 333,87 zł miesięcznie (waga P48) w związku z realizacją rocznego obowiązku wychowania przedszkolnego.

Jak wynika z powyższych danych na 6-letnie niepełnosprawne dziecko z najwyższą wagą, realizujące WWR w przedszkolu, do którego uczęszcza wychowanek placówka otrzymuje prawie 5 tys. zł (4 229 zł + 373,96 zł + 333,87 zł).

Dotacje na uczniów szkół niepublicznych

Na każdego ucznia (zarówno zdrowego jak i niepełnosprawnego) uczęszczającego do szkoły podstawowej lub gimnazjum niepublicznej placówce przysługuje 445,16 zł miesięcznie; uczącego się poza szkołą – 267,09 zł miesięcznie. W 2019 r. pojawiła się nowa pozycja w dotacji na każdego ucznia w wysokości 11,13 zł miesięcznie na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Dodatkowo na ucznia klas I-III szkoły podstawowej przysługuje dotacja uzupełniająca w wysokości 28,94 zł miesięcznie, a na ucznia gimnazjum 17,81 zł miesięcznie.

W szkołach niepublicznych realizowane są lekcje z języka kaszubskiego; w zależności od liczby uczestniczących w zajęciach dzieci kwota ta wyniesie nawet 578,71 zł miesięcznie na każde dziecko.

Na ucznia niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wysokość dotacji, podobnie jak w przedszkolu, zależy od rodzaju niepełnosprawności. Obowiązujące w 2019 r. miesięczne kwoty dotacji na 1 dziecko miesięcznie prezentuje poniższa tabela.

Rodzaj niepełnosprawności dziecka

Oznaczenie

Kwota

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym

P4

623,22 zł

dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

P5

1 290,96 zł

la uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

P6

1 602,57 zł

dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

P7

4 229,00 zł

Jeżeli uczniowie niepełnosprawni uczą się w klasach integracyjnych – szkoła otrzymuje dodatkową kwotę – w 2019 r. będzie to 356,13 zł miesięcznie za każde niepełnosprawne dziecko.

Analogicznie do przedszkola można wyliczyć, że na dziecko niepełnosprawne uczące się w klasie integracyjnej szkoła niepubliczna otrzymuje ponad 5 tys. zł. (445,16 zł + 11,13 zł + 4 229,00 zł + 356,13 zł).

Od stycznia 2019 r. placówki niepubliczne mają obowiązek wydatkowania otrzymywanej dotacji na ucznia/wychowanka niepełnosprawnego w całości na kształcenie specjalne tego ucznia/wychowanka.