Przedstawiamy szczegółowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie od stycznia do kwietnia 2018 r. Od 1 maja 2018 wchodzi w życie Uchwała nr XL/6/2017 Rady Miasta Puck

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Od maja 2018 dostosowując się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,będziemy podczas segregacji odpadów wyodrębniali także PAPIER.

Zmiana obejmie także częstotliwość wywozu odpadów- o tych zmianach poinformujemy przy publikacji harmonogramu w kwietniu 2018 r.

Harmonogram: pobierz