W dniu 17 listopada o godzinie 10.00 w Sali Ratusza Miejskiego w Pucku odbyło się posiedzenie I Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023.

Pan Bolesław Jaszke Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Pucku wręczył Pani Burmistrz i Radnym zaświadczenia o wyborze.

W wyborach do rady miasta w dniu 21 października 2018r. Burmistrzem wybrana została Pani Hanna Pruchniewska, uzyskując 3511 oddanych ważnie głosów uprawnionych do głosowania mieszkańców miasta Puck.

Radnymi wybrani zostali

1. Antoniewicz Maria
2. Bianga Roman
3. Grzejdziak Izabela
4. Karczyński Tomasz
5. Kozakiewicz Piotr
6. Lesner Emilia
7. Lis Jarosław
8. Łęgowski Janusz
9. Nowak Tomasz
10. Pliński Daniel
11. Podlaszewski Leszek
12.Thiel Justyna
13.Walke Amadeusz
14.Wiśniewski Andrzej
15.Włudzik Ewa

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni złożyli ślubowanie :

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuje uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Uroczyste ślubowanie:

Obejmując urząd burmistrza, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta” złożyła również Pani Burmistrz Hanna Pruchniewska.

Z chwilą złożenia ślubowania nastąpiło objęcie obowiązków przez Burmistrza. Rada Miasta ze swego grona dokonała wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady. Przewodniczącym Rady Miasta wybrany został radny Piotr Kozakiewicz, wiceprzewodniczącymi wybrani zostali: radna Justyna Thiel i radny Amadeusz Walke.

Po dokonaniu w/w czynności powołano komisje stałe rady miasta, ustalając przedmiot działania, skład osobowy, zatwierdzając przewodniczących i zastępców komisji stałych:

1. Komisja Rewizyjna:
Roman Bianga –Przewodniczący
Andrzej Wiśniewski – Z-ca Przewodniczącego
Emilia Lesner – członek

2. Komisja skarg, wniosków i petycji:
Janusz Łęgowski – Przewodniczący
Izabela Grzejdziak – Z-ca Przewodniczącego
Maria Antoniewicz – członek
Leszek Podlaszewski – członek

3. Komisja Budżetowa:
Tomasz Nowak – Przewodniczący
Leszek Podlaszewski – Z-ca Przewodniczącego
Tomasz Karczyński –członek
Jarosław Lis – członek
Roman Bianga – członek

4. Komisja ds. komunalnych
Jarosław Lis – Przewodniczący
Janusz Łęgowski – Z-ca Przewodniczącego
Amadeusz Walke – członek
Ewa Włudzik – członek
Tomasz Nowak – członek
Andrzej Wiśniewski – członek

5. Komisja ds. Społecznych
Justyna Thiel – Przewodnicząca
Daniel Pliński – Z-ca Przewodniczącego
Maria Antoniewicz – członek
Amadeusz Walke – członek
Ewa Włudzik – członek
Izabela Grzejdziak – członek
Emilia Lesner- członek

Ustalono też wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Miasta Puck.

Zgłoszono powstanie klubu Radnych Hanny Pruchniewskiej w skład, którego weszli wszyscy radni wybrani na VIII kadencję 2018-2023.

Wobec wyczerpania porządku obrad I Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Przewodniczący Rady zamknął I Zwyczajną Sesję Rady Miasta Puck.