5 grudnia 2018 r. w Sali Ratusza Miejskiego o godz. 16.00 odbędzie się III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck.

Zapraszamy do oglądania II Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck – zobacz

Porządek
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji zgłoszonych wniosków.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Puck na lata 2018-2031.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczących Rady Miasta Puck upoważnionych do zlecenia podróży służbowej Przewodniczącemu Rady Miasta Puck.
8. Podjęcie uchwały o zmianie załącznika Nr 1 do Uchwały Nr II/3/2018 Rady Miasta Puck z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie określenia przystanków na terenie Gminy Miasta Puck, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Puck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych .
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad.