Modernizacja ul. Kolejowej i ul. Bławatkowej
W ramach inwestycji planuje się doprowadzenie istniejącej jezdni z betonu asfaltowego do jednolitej szerokości 4,5 m poprzez miejscowe uzupełnienia podbudowy. Po uzupełnieniu podbudowy wykonana zostanie warstwa wyrównawcza o zmiennej grubości, doprowadzająca profil jezdni do odpowiednich parametrów. Po wykonaniu warstwy wyrównawczej wykonana zostanie warstwa ścieralna. Ze względu na zmiany w planie i profilu zostaną wykonane prace związane z regulacją poboczy, zjazdów i innych przylegających nawierzchni. Dodatkowo w ramach zadania wyremontowany zostanie przepust. Planowana modernizacja przyczyni się do poprawy stanu technicznego i podniesie wartość użytkową drogi zarówno dla korzystających z niej rolników, jak i okolicznych mieszkańców.
Planowany termin zakończenia prac budowlanych przewiduje się na 26.10.2020 r.
Ponadto 14.09.2020 r. ogłoszono przetarg na modernizację nawierzchni drogi wewnętrznej- ul. Bławatkowej w Pucku.
Przedmiot zamówienia obejmuje remont istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Bławatkowej w Pucku, polegający na wyrównaniu istniejącej konstrukcji jezdni, a następnie na ułożeniu warstwy betonu asfaltowego bez podbudowy. Rozwiązanie sytuacyjne zakłada wyremontowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni na szerokości 5 m. Przebieg remontu ściśle nawiązuje się do aktualnego przebiegu drogi. Orientacyjna długość drogi: 286 m. Rozwiązanie wysokościowe projektowanego układu dostosowane zostaną  do wysokości i pochyleń istniejącego zagospodarowania terenu. Zastosowane spadki poprzeczne i podłużne zapewnią sprawne odprowadzenie wód deszczowych. Zaprojektowano regulację wysokościową zjazdów dostosowującą ich nawierzchnię do nowego przebiegu jezdni. W miejscach gdzie na zjazdach występują istniejące krawężniki, założono ich rozbiórkę i ustawienie nowych. Jeżeli w ciągu takich zjazdów konieczne było utrzymanie ścieku przykrawężnikowego, zaprojektowano wyniesienie krawężnika na 4 cm.

 

Projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka”
W dniu 10.09.2020r ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.” Renowacja budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowanie terenu przy ul. 10 Lutego 27 w Pucku” w ramach projektu pn.” Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Planowany termin zakończenia robót :
1)    do dnia 27 października 2020 r. tj.: roboty w obrębie ściany zachodniej tj.: ocieplenie, wykonanie elewacji i robót towarzyszących.
2)    do dnia 30 maja 2021 r. zakończenie wszystkich robót.


„Renowacja budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 10 Lutego 27 w Pucku” realizowana jest w ramach projektu pt. „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Program Wieloletni „Senior+
Przetarg pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Pucku w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020” został ogłoszony w dniu 14.09.2020r. Zadanie polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego zlokalizowanego na parterze budynku mieszkalno – usługowego na potrzeby Klubu „Senior +” wraz z przebudową / remontem, celem dostosowania istniejącego lokalu do obowiązujących przepisów, standardu funkcjonalnego i współczesnych wymagań techniczno-budowlanych, m.in. w zakresie wyposażenia.. Zadanie realizowane będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, w którym określono przedmiot oraz wielkość/zakres zamówienia.


Zamówienie współfinansowane jest w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020” w współfinansowanego ze środków budżetu Państwa. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to 21.12.2020.
Wniosek dot. termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku
W odpowiedzi na ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkurs na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021”, Gmina Miasta Puck złożyła wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Pucku. Kompleksowe podejście do tej inwestycji przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną, a także pozwoli ograniczyć emisję CO2 do atmosfery. Zainstalowane panele fotowoltaiczne i kampanie na rzecz podnoszenia świadomości o korzystnych efektach zastosowania odnawialnych źródłach energii stanowią dopełnienie projektu, którego realizacje, w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia procedury konkursowej zaplanowano na kolejne 2 lata.