W dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Rady Miasta Puck, pok. nr 115 I p. Urzędu Miasta Puck przy ul. 1 Maja 13.

Porządek
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z VIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck.
4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie międzysesyjnym i realizacji zgłoszonych wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2019r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania , nabywania i wykupu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Puck.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przylegających do granic Gminy Miasta Puck.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Puck na lata 2019-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych dla osób korzystających ze schronienia na podstawie skierowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 29 marca 2019r. PN-II.4131.38.2019.IM
15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie międzysesyjnym.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad.

Obrady można śledzić tutaj

Projekty uchwał znajdziecie Państwo tutaj