Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, w przypadku zgonu przedsiębiorcy wykreślenie z CEIDG następuje niezwłocznie po upływie 2 miesięcy od dnia śmierci albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął ten okres, chyba że wpis do CEIDG zawiera informację o powołaniu zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę albo w tym okresie został powołany zarządca sukcesyjny. W przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego wpis przedsiębiorcy jest nadal publikowany z dodaniem oznaczenia „w spadku”. Jednocześnie we wpisie widnieje informacja o dacie zgonu / znalezienia zwłok przedsiębiorcy.
Szczegółowe zasady ustanowienia zarządu sukcesyjnego regulują przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.
Termin utrzymania wpisu w CEIDG w okresie 2 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy wiąże się z uprawnieniem powołania w tym czasie zarządcy sukcesyjnego. Zgodnie z art. 12 ust. 10 ww. ustawy po tym terminie uprawnienie do powołania zarządcy wygasa.
Prosimy zatem o niezgłaszanie wniosków o wykreślenie przedsiębiorcy z tytułu zgonu, jeżeli we wpisie widnieje informacja o jego zgonie.