Nabór na stanowisko księgowego w Przedszkolu Samorządowym w Pucku

W związku z otwarciem nowego Przedszkola Samorządowego w Pucku, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „SUKCES ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU – 100 trwałych miejsc do zabawy i nauki w Przedszkolu Samorządowym w Mieście Puck” Dyrektor Przedszkola poszukuje pracownika na stanowisko księgowego..

PRZEDMIOT NABORU (DOTYCZY WSZYSTKICH STANOWISK)

Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Samorządowe w Pucku, ul. Wejherowska 43 a

Okres zatrudnienia: czas trwania projektu tj. od 15 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. z możliwością przedłużenia umowy po jego zakończeniu.

Podstawa zatrudnienia: umowa – zlecenie

ZASADY NABORU

Zainteresowane osoby proszone są o składanie kompletu dokumentów bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. 1 Maja 13 w Biurze Obsługi Klienta (pokój 114) lub na adres e-mail: oswiata@miasto.puck.pl do dnia 18 lipca 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58/6730511.

Kandydaci spełniający wymagania podstawowe i dodatkowe zostaną zaproszeni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzi dyrektor przedszkola.

Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Pucku oraz na stronie internetowej urzędu.

Dokumenty niekompletne zostaną zwrócone właścicielom drogą pocztową.

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW

STANOWISKO KSIĘGOWY

Liczba wakatów: 1

Wymagania podstawowe

 • posiada obywatelstwo polskie,

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 • nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego – wykształcenie co najmniej wyższe zawodowe o profilu ekonomicznym oraz 2 lata stażu w księgowości,

 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 • stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku księgowego

Wymagania dodatkowe

 • ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

 • ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego,

 • umiejętność prowadzenia rejestru sprzedaży VAT,

 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

 • znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości z zakresu finansów: programów do planowania i sprawozdawczości budżetowej,

 • znajomość programu kadrowego,

 • umiejętność obsługi komputera,

 • cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),

 • list motywacyjny

 • dyplom ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

 • świadectwa pracy potwierdzające zatrudnienie na stanowisku księgowego (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku  księgowego,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) .