L.P.

NAZWA

ADRES

REGON

TELEFON

NUMER REJESTROWY

1

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych
„Sanipor”
Sp. z o.o.

ul. Sportowa 8,

81-300 Gdynia

190560289

(58)
660-96-22

RDR-1/2012

2

SANITECH” s. c. Łukasz Rygiel
& S-ka

ul. Rzemieślnicza 5,
84-120 Władysławowo

191569743

602-538-395

RDR-3/2012

3

Remondis
Sp. z o. o.

ul. Zawodzie 16,

02-981 Warszawa

011089141

(22)
593-03-00

RDR-4/2012

4

Elwoz Sp. z o. o.

ul. Słupska 2,

83-340 Sierakowice

191060318

(58)
684-71-24

RDR-5/2012

5

Pucka Gospodarka Komunalna
Sp. z o. o.

Błądzikowo,
ul. Pucka 24,

84-100 Puck

191415939

(58)
673-04-00

RDR-6/2012

6

Usługi Transportowe Robert Lewicki

ul. Trzy Gracki 8,

84-107 Starzyno

191144305

606-151-375

RDR-7/2012

7

Zakład Usług Komunalnych
w Wejherowie Sp. z o. o.

ul. Obrońców Helu 1,
84-200 Wejherowo

221803127

(58)

676-95-20

RDR-9/2012

8

Usługi Transportowe
i Autokarowe Szymon Stolarski

ul. Kaszubska 66,

84-103 Strzelno

192821080

606-208-662

RDR-10/2013

9

Zakład Handlowo-Produkcyjny „IDA” inż. Ryszard Juszczyk

ul. Mestwina 10,

84-100 Puck

190490420

(58)

774-75-55

RDR-12/2013

10

Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowe Skojan
Janusz Skoczek

Żelistrzewo,

ul. Gdańska 78,

84-100 Puck

190601338

(58)

673-86-13

RDR-15/2014

11

ABRUKO
Sp. z o. o.

ul. Gdańska 78,

84-120 Władysławowo

190560349

(58)
674-11-41

RDR-16/2014

 

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Puck zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

1. Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Gmina Miasta Puck zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 wchodzi w skład Regionu Północnego. W skład Regionu Północnego wchodzi 21 gmin z terenu sześciu powiatów województwa pomorskiego. Region liczy ponad 211 tys. mieszkańców.

W regionie Północnym funkcjonują dwie Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK): Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnówku oraz RIPOK Chlewnica prowadzony przez przedsiębiorstwo Elwoz Sp. z o.o.

W RIPOK-ach odpady komunalne zagospodarowane są poprzez sortowanie, kompostowanie oraz składowanie pozostałości po sortowaniu.

W Regionie Północnym funkcjonuje również RIPOK do zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów zielonych, jest to kompostownia odpadów biodegradowalnych zlokalizowana przy oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Moce przerobowe kompostowni pozwalają, aby pełniła ona funkcję instalacji regionalnej
w zakresie zagospodarowania odpadów zielonych w Regionie Północnym.

2. Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.