Wyniki konkursu znajdują się w Zarządzeniu nr 7/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 7/2019