[breadcrumb]

Opłaty w 2020 r.

Poniżej przedstawiamy opłaty obowiązujące  w 2020 r. na terenie Gminy Miasta Puck:

1 Opłata od posiadania psa; za jednego psa 77,00
2 Opłata miejscowa; dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu 2,00
3 Opłata za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów za 1 mieszkańca 25,00
4 Podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, za 1 mieszkańca 50,00
5 Podatek od nieruchomości nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; od budynków mieszkalnych lub ich części:
a) części od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,81
b) od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej dział.pożytku publ. przez organizacje pożytku publicznego 8,05
c) od 1 m2 powierzchni gruntów 0,50
d) grunty pod wodami powierzchniowymi 4,80
e) grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji 3,15
6 Pod. od nieruch. związanych z prowadzoną dział. gospod.:
a) od budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej 23,90
b) od 1 m2 powierzchni gruntów 0,95
c) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,87
d) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,18
7 Od budowli 2% ich wartości
8 Podatek rolny – stawka ceny skupu żyta  
9 Stawki opłaty targowej:
a) od stanowiska wydzielonego dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowościprawnej handlujących towarem sprzedawanym z samochodu ciężarowego dostawczego, osinobusu,traktora, samochodu osobowego z przyczepą lub stołu ustawionego przy ww. pojeździe 41,00
b) o osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej sprzedających towar ze stałych stoisk o wymiarze 2,5 mb nie zadaszonych i zadaszonych znajdujących się na targowisku. Jeden stół uważasię jako jedno stanowisko 31,00
c) od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadającychosobowości prawnej handlujących towarem ze stoisk nie zadaszonych o wymiarze 2 mb 29,00
d) od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej handlujących towarem z ręki, toreb, koszów, stolików itp. nieprzekraczających 1m2 10,00
e) za każdy następny rozpoczęty metr ponad wymieniony w pkt a)- d) 12,00
f) opłata targowa za handel obwoźny na terenie miasta Puck; dotyczy jednego punktu handlu obwoźnego 20,00