Z analiz GUS wynika, że w latach 2003-2016 widoczny jest systematyczny wzrost wydatków JST na oświatę. W stosunku do 2003 roku wydatki samorządów na oświatę ogółem wzrosły o 105 % (listopad 2017)

Rząd nakłada na gminy nowe obowiązki oświatowe, ale bez zapewnienia środków na ich realizację. Ostatnio wdrażana reforma wymagała wielu nakładów na dostosowanie szkół do jej wprowadzenia – Miasto Puck nie otrzymało ani złotówki wsparcia na niezbędne inwestycje, które umożliwiłyby choćby zaadaptowanie budynku, w którym uczą się najmłodsi mieszkańcy (klasy I-III) czy na powstanie pracowni niezbędnych do realizacji podstawy programowej w 8-letniej szkole podstawowej

Jako gmina zostaliśmy WYKLUCZENI z aplikowania o środki z rezerwy budżetowej w 2017 r. i 2018 r.

Konieczność finansowania zadań oświatowych z budżetu miasta ogranicza możliwości jego rozwoju: brakuje środków na ważne inwestycje, czy nawet na wkład własny gdy aplikujemy o środki zewnętrzne np. z Unii Europejskiej. Coraz trudniej też spełniać oczekiwania mieszkańców związanych z jakością życia w mieście.

W Mieście Puck na oświatę tj. prowadzenie szkół publicznych i niepublicznych oraz przedszkoli w 2018 r. wydaliśmy prawie 16,7 mln zł (wyciąg z budżetu w załączeniu); subwencja to niewiele ponad 10,7 mln, co oznacza, że miasto ze środków własnych musiało w 2018 r. dołożyć prawie 6 mln zł.

Ogromne środki przeznaczone są na uczniów/wychowanków niepełnosprawnych: ponad 2,7 mln zł, z czego ponad 2 mln zł trafiło do niepublicznych szkół i przedszkoli.

Mimo to miasto przeznaczyło na inwestycje w Szkole Podstawowej ponad 186 tys. zł, najważniejsze z nich to zakup autobusu szkolnego, modernizacja dachu oraz zakup transportera schodowego w budynku B (dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych).

Gmina odpowiada również za wychowanie przedszkolne; w ubiegłym roku szkolnym, dzięki środkom z Unii Europejskiej powstało Przedszkole Samorządowe; na przedszkole publiczne i niepubliczne (5) wydaliśmy w 2018 r. prawie 4 mln zł (ponad 2,2 mln zł na dzieci zdrowe i ponad 1,7 mln zł na dzieci niepełnosprawne).

Mimo to jako samorząd staramy się docenić młodych, zdolnych mieszkańców fundując stypendia dla uczniów (prawie 42 tys. zł) i studentów (7, 5 tys. zł).

Spotykając się z samorządowcami wiemy, że inne JST podobnie jak Miasto Puck wspiera finansowanie edukacji dzieci i młodzieży, jako długofalową inwestycję; wysokość tego wsparcia zależy oczywiście możliwości gminy. Mamy tylko nadzieję, że kolejne pomysły rządzących, skutkujące wzrostem wydatków na oświatę znajdą pokrycie finansowe z budżetu państwa, a nie będzie się po raz kolejny sięgać do budżetów JST. Do Urzędu Miasta dotarło stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie finansowania wynagrodzeń nauczycieli; w którym wskazuje się, aby wynagrodzenia dla nauczycieli były wypłacane bezpośrednio z budżetu państwa w formie dotacji celowej dla gmin/miast/powiatów. W ten sposób administracja rządowa powinna wziąć odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

16 050 190,17 zł

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

8 478 992,10 zł

NIEPUBLICZNE Szkoły Podstawowe w Pucku

1 445 129,89 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA im. M. Zaruskiego

7 033 862,21 zł

80104

PRZEDSZKOLA

2 222 391,12 zł

NIEPUBLICZNE Przedszkola w Pucku

1 583 579,54 zł

Dzieci spoza Miasta Puck w przedszkol;ach niepublicznych

259 366,19 zł

Dzieci z Miasta Puck w przedszkolach w innych gminach

50 064,72 zł

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

329 362,67 zł

80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

115 875,78 zł

80110

GIMNAZJA

2 021 133,49 zł

NIEPUBLICZNE Gimnazja w Pucku

535 439,52 zł

oddziały gimnazjalne w SP im. M. Zaruskiego

1 485 693,97 zł

80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

21 220,00 zł

80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

270 055,29 zł

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE w PLACÓWKACH

2 715 736,15 zł

80149

Dzieci niepełnosprawne – niepubliczne przedszkola

1 749 827,50 zł

80150

Dzieci niepełnosprawne – niepubliczne szkoły

271 887,00 zł

Dzieci niepełnosprawne – S.P. im. M. Zaruskiego

694 021,65 zł

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

7 500,00 zł

80309 Stypendia Rady Miasta Puck dla studentów

7 500,00 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

424 650,90 zł

85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

370 339,36 zł

85415

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

54 311,54 zł

Stypendia Rady Miasta Puck dla uczniów

41 940,00 zł

stypendia socjalne – wkład własny

12 371,54 zł