Burmistrz Miasta Puck ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs wspierać będzie realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Szczegółowe informacje dotyczące II-giej edycji konkursu znajdują się w załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Puck nr 44/2017 z dnia 7 marca 2017 r. udostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Miasta Puck oraz w siedzibie Urzędu Miasta Puck.

Zarządzenie nr 44/2017