W dniu 03.07.2018 r. o godzinie 14.00 nastąpiło uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie dotyczących Rewitalizacji Centrum Pucka. Wydarzenie miało miejsce na Sali Ratusza Miejskiego, Stary Rynek 1 w Pucku przy udziale Marszałka Województwa Pomorskiego, Pana Mieczysława Struka.

To ważny moment dla mieszkańców miasta. Założenia projektu powstawały ponad 3 lata, przy partycypacji społecznej, bez której rewitalizacja nie mogłaby się odbyć. Rewitalizacja Centrum Pucka to kompleksowe działania obejmujące inwestycje w zakresie infrastruktury oraz praca z osobami w ramach usług społecznych oraz aktywizacji społeczno – zawodowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie, w części „inwestycyjnej”, podzielono na 5 zadań. Jednym z zadań jest budowa Puckiego Centrum Wsparcia w budynku przy ul. Pokoju 8. Zostanie on zaadoptowany na potrzeby Klubu Integracji Społecznej. Będzie to miejsce, w którym podejmowane będą działania w ramach usług społecznych i aktywizacji społeczno-zawodowej. Kolejnym etapem jest modernizacja 10 budynków komunalnych oraz 20 budynków Wspólnot Mieszkaniowych – partnerów projektu wybranych w ramach konkursu. Remonty obejmować będą takie elementy jak dach, elewacje wraz z ociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej i piwnic (w częściach wspólnych). Następnym krokiem jest kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia w/w budynków poprzez budowę chodników, dróg utwardzonych, ogrodzeń i zieleni. Ponadto w ramach projektu planuje się renowację 3 skwerów przy ul. Nowy Świat oraz Parku przy ul. Gen. Józefa Hallera. Ma to na celu estetyzację oraz wpływ na uporządkowanie architektury krajobrazu w mieście. Ostatnim zadaniem inwestycyjnym będzie rozbudowa systemu monitoringu w Centrum poprzez zakup ok. 70 kamer.

Wartość projektu w części inwestycyjnej opiewa na około 10,2 mln zł, z czego Gmina Miasta Puck otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 4,9 mln zł. Zakończenie zadań (realizowanych etapami) planuje się na III kw. 2021 r.

Natomiast w części „społecznej” Rewitalizacja obejmować będzie grupę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Działania polegać będą na utworzeniu placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz klubu rodziców w budynku Puckiego Centrum Wsparcia, które powstanie przy ul. Pokoju 8. Ponadto odbywać się będą szkolenia i warsztaty mające na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej w oparciu o ścieżkę reintegracji, podniesienie kompetencji zawodowych oraz odnowienie kwalifikacji zawodowych.

Wartość projektu w części społecznej wynosi ok. 1,3 mln, z czego wysokość dofinansowania ponad 1 mln zł.

Realizacja zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych, przy współudziale Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, nakierowana jest na osiągnięcie kompleksowości interwencji tj. połączenia działań skierowanych do mieszkańców w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej i usług społecznych z działaniami infrastrukturalnymi wpływającymi na poprawę jakości i estetyki przestrzeni. Na terenie Metropolii będzie realizowana przez 13 samorządów.

Prezentacja – zobacz