Posiedzenie LVI Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck , które odbędzie się w dniu 10 października 2018r. ( środa) o godz. 15.30 w Sali Ratusza Miejskiego w Pucku.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.\
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z L Zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck LI , LII i LIII,LIVi LV Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Puck.
 1. Posumowanie przebiegu sezonu letniego , 2018.
 2. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji zgłoszonych wniosków.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2018-2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu miasta na rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Puck
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenie stawek opłaty targowej na terenie Miasta Puck.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Puck.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokościopłaty miejscowej na terenie Miasta Puck.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psa i określenia wysokości opłaty od posiadania psa.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pucku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Puck.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie miedzy stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.