Posiedzenie XLIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 roku ( piątek ) o godz. 15.30 w Sali Ratusza Miejskiego w Pucku.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XLI Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck i XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck.

4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji zgłoszonych wniosków.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2017-2030.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Puck.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Pucka na lata 2018 – 2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na 2018r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej – spółce Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Puck w zakresie prowadzenia targowiska miejskiego położonego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej – spółce Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych Gminy  Miasta Puck w zakresie utrzymywania placów zabaw i siłowni zewnętrznych położonych na nieruchomościach będących w posiadaniu Gminy Miasta Puck.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej – spółce Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Puck w zakresie utrzymania mola w Pucku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej- spółce Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Puck w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców miasta Puck.