Posiedzenie XLVI Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck , które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 roku ( poniedziałek) o godz. 15.30 w Sali Ratusza Miejskiego w Pucku.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XLV Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck.

4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji zgłoszonych wniosków.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2018-2031.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Puck oraz nadania jej statutu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie Gminy Miasta Puck niepublicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów wyboru ofert.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Puck publicznych przedszkolach, publicznych innych  formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przylegających do granic Gminy Miasta Puck.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Puck.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Puck na stałe obwody głosowania.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/4/2018 Rady Miasta Puck z dnia 26 marca 2018r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej poprzez likwidacje kotłów opalanych węglem lub koksem w ramach konkursu „ Czyste Powietrze Miasta Puck” ( edycja 2018).

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/10/2011 Rady Miasta Pucka z dnia 12 kwietnia 2011r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

17.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad.