W dniu 23 kwietnia 2018r. w Ratuszu Miejskim w Pucku odbyło się posiedzenie  XLVI Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck.  Radni podjęli łącznie 11 uchwał, które zostały wdrożone do realizacji.

Między innymi, na wniosek Pani Hanny Pruchniewskiej Burmistrza Miasta Puck , Rada Miasta Puck podjęła uchwałę  Nr XLVI/3/2018 w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Puck oraz nadania jej statutu.

Rada Seniorów pozwoli samorządowi  puckiemu na wejście w dialog z tą częścią mieszkańców, których sprawy ludzi w starszym wieku dotyczą bezpośrednio. Wsparci głosem najstarszych mieszkańców miasta samorządowcy zyskają sojusznika merytorycznego, który  podzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą o potrzebach  i problemach tej niemałej grupy mieszkańców.

Jest dziś bowiem coraz więcej seniorów, którzy chcą być aktywni, chcą sami kształtować swoją przyszłość i decydować o najbliższym otoczeniu. To osoby, które uczestniczą w zajęciach w licznych instytucjach , stowarzyszeniach, biorą udział w debatach , konsultacjach społecznych , wykorzystują czas, który mają po przejściu na emeryturę, by pozytywnie wpływać na swoje najbliższe otoczenie . To seniorzy – obywatele  – świadomi swoich praw , otwarci na nowinki i inicjatorzy zmian.

Skład Rady Seniorów proponujemy   9 – cio osobowy .

Powołanie składu należy do kompetencji Burmistrza Miasta Puck.

Podjęta uchwała stanowi prawo miejscowe. Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Pomorskiego uchwała wejdzie w życie , wówczas Burmistrz Miasta Puck ogłosi nabór kandydatów do Rady Seniorów oraz określi wzór formularzy zgłoszeniowych.

Informacje powyższe zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Puck.