Burmistrz Miasta Puck zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o osiągniętych przez Gminę Miasta Puck wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Określone poziomy na kolejne lata wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Miasta Puck

15,4

22,7

30,7

39,3

41,7

27

2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%]

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Określone poziomy na kolejne lata wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Miasta Puck

113,2

28,1

25,9

15

0,35

3,67

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Określone poziomy na kolejne lata wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Miasta Puck

100

100

100

100

100

96,9