Projekty Unijne

Projekty Unijne

Sukces w Przedszkolu

Rewitalizacj

Odnawialne źródła energii

Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług

Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego

Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck

Zatopiony wczesnośredniowieczny port w Pucku - Interreg Europa Środkowa

Poprawa efektywności odprowadzanai wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej

Przebudowa targowiska Miejskiego przy placu Obrońców Wybrzeża w Pucku