W dniu 10 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku, na zaproszenie Burmistrza Miasta Puck Hanny Pruchniewskiej odbyło się spotkanie mające na celu określenie kierunków rozwoju edukacji w naszym mieście. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców oraz stowarzyszeń działających przy szkole.

Termin spotkania nie był przypadkowy – we wrześniu rozpocznie się nowa kadencja zarządzającego obecnie szkołą dyrektora Zdzisława Pruchniewskiego, który przedstawił zebranym swoją koncepcję rozwoju szkoły na najbliższych pięć lat. Po krótkim powitaniu i nakreśleniu przez Hannę Pruchniewską celu spotkania oraz przypomnieniu zadań organu prowadzącego oraz kompetencji poszczególnych organów szkoły przez Gabrielę Albertin zebrani przystąpili do pracy w grupach. Każdy zespół przygotował po pięć najważniejszych ich zdaniem wyzwań i zadań oraz trudności i problemów w szkole; efekty swojej pracy wraz z komentarzem zaprezentowali wszystkim uczestnikom debaty.

W trakcie dyskusji okazało się, że są sprawy, które nie wymagających dużego zaangażowania, a jedynie konsekwencji w respektowaniu ustalonych zasad (np. obowiązku noszenia mundurków czy zakazu używania telefonów komórkowych). W toku dyskusji pojawiło się wiele tematów, które wiążą się z:

  • potrzebą zwiększenia środków na oświatę (np. na doposażenie pracowni przedmiotowych czy organizację zajęć dodatkowych) oraz poszukiwania źródeł finansowania różnych zadań, również poza budżetem miasta,

  • wdrażaniem innowacji w szkole (m.in. „budząca się szkoła”),

  • nadopiekuńczością jednych i brakiem zainteresowania dzieckiem innych rodziców,

  • ważnymi w wychowaniu dzieci kwestiami dotyczącymi m.in. zachowań proekologicznych, wolontariatu itp.

Nie sposób opisać wszystkie zgłaszane podczas debaty tematy. To pierwsze spotkanie, podczas którego udało się ustalić w jakim punkcie jesteśmy i co jest ważne dla rozwoju NASZYCH DZIECI (bo wszyscy właśnie dla nich się spotykaliśmy). Mogliśmy też dowiedzieć się od siebie nawzajem jak wiele udało się już zrobić dla najmłodszych mieszkańców Pucka.

Kolejne spotkanie zaplanowano na przełom września i października, wtedy przyjdzie czas na decyzje o priorytetach oraz pracę w mniejszych grupach, które zajmą się wspólnie wybranymi wyzwaniami. Cieszy fakt chęci współpracy wszystkich uczestników Puckiego Areopagu Oświatowego w kreowaniu kierunków rozwoju edukacji w naszym mieście.