Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu ,,Czyste Powietrze”

Z punktu mogą skorzystać mieszkańcy miasta Puck, po uprzednim ustaleniu terminu
z pracownikiem ds. Ochrony Środowiska pod  nr tel. 58 673-05-25, lub e-mail: srodowisko@miastopuck.pl

Punkt czynny w godzinach:

Wtorek 7.30 – 13.00

Czwartek 11.00 – 17.00

 

Do złożenia wniosku w programie „Czyste Powietrze” potrzebne są:

 • adres e-mail;
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki;
 • numer działki;
 • przybliżony rok budowy domu;
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2;
 • numer księgi wieczystej;
 • data wystawienia pierwszej faktury, jeżeli inwestycja została już rozpoczęta;
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego( np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność budynku);
 • w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania – PIT za poprzedni rok/wartość dochodu;
 • w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania – zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy;
 • załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania;
 • w przypadku termomodernizacji ilość m2 przegród budowlanych i/lub stolarki okiennej i/lub drzwiowej;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, dokument potwierdzający liczbę ha przeliczeniowych (np. decyzję podatkową);
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności.

Szczegółowe informacje na stronie:  www.czystepowietrze.gov.pl

Zaświadczenie o dochodach

Klauzula RODO