Zasady rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Pucku

w Gminie Miasta Puck na rok szkolny 2018/2019

Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego/innych form wychowania przedszkolnego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Miasta Puck, na podstawie złożonego wniosku. W stosunku do ubiegłego roku kryteria rekrutacji nie zmieniły się, zmianie uległo miejsce składania wniosków z załącznikami.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 korzystały z miejsc w Przedszkolu Samorządowym przy ul. Wejherowskiej 43 a składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (do pobrania w przedszkolu).

Rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolu

Dyrektor Przedszkola Samorządowego, na podstawie w/w deklaracji ustala ilość wolnych miejsc w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata, złożony zgodnie ze wzorem, wraz z wymaganymi załącznikami do Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pucku przy ulicy Wejherowskiej 43a (nie jak w ubiegłych latach do Urzędu Miasta w Pucku!!!).

Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowią:

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
  • Załączniki potwierdzające spełnienie wymagań decydujących o miejscu na liście rankingowej (załącznik 1, Załącznik 2)

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Przedszkolu Samorządowym i w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Puck oraz ich stronach www.

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie nr 24 Burmistrza Miasta Puck z dnia 22.01.2018 r.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w terminie 26.03. 2018 r. – 18.04.2018 r.

Jeśli w wyniku rekrutacji nie uda się zapełnić wszystkich miejsc w przedszkolu, to przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca w terminie 21.05.2018 r. – 25.05.2018 r.

Kryteria rekrutacji oraz sposób przeliczania punktów:

  • kryteria ustawowe weryfikowane są na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego;

 

Lp.

Kryteria rekrutacji

Ilość punktów

1

Wielodzietność rodziny kandydata

1 pkt

2

Niepełnosprawność kandydata

1 pkt

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1 pkt

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1 pkt

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1 pkt

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1 pkt

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1 pkt

 

  • kryteria organu prowadzącego uwzględnia się w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

Lp.

Kryteria rekrutacji

Ilość punktów

1

kandydat, u którego miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.)-załącznik 1

5 pkt

2

kandydat, którego rodzic/opiekun prawny jest osoba bezrobotną

Zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej

3 pkt

3

kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który przeprowadzana jest rekrutacja , uczęszcza do tego przedszkola

3 pkt

4

kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych bądź rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracuje, studiuje w trybie stacjonarnym lub prowadzi działalność gospodarczą – załącznik 1

2 pkt

5

kandydat, który ze względu na organizację pracy zawodowej rodziców/ opiekunów prawnych będzie korzystał z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie – załącznik 2

2 pkt

W sytuacji uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów wynikających z kryteriów rekrutacji o kolejności przyjęcia decyduje data oraz godzina złożenia wniosku.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przedszkola. Zadania komisji rekrutacyjnej oraz etapy jej pracy i sposoby dokumentowania określa regulamin rekrutacji.

W przypadku pytań należy kontaktować się z Dyrektorem Przedszkola Samorządowego – p. Barbarą Baranowską (tel. 58/736-30-05, e-mail: dyrektor@przedszkole.miastopuck.pl).

Do pobrania

Zarządzenie burmistrza z harmonogramem rekrutacji (PDF)

Regulamin rekrutacji (PDF)

Wniosek (DOC, PDF)

Załącznik 1(DOC, PDF)

Załącznik 2 (DOC, PDF)