TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Działając na podstawie  art. 154 ust. 1 pkt 1. ust 3 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z pózn. zm.) Burmistrz Miasta Puck określiła harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Miasta Puck

Zarządzenie nr 10/2019

Terminy rekrutacji do przedszkola

Kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola

Załącznik 1 – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wysokości miesięcznego średniego dochodu na osobę w rodzinie

Załącznik 2 – Oświadczenie rodziców rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola publicznego

Załącznik 3 – Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

Załącznik 4 – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o potrzebie zapewnienia opieki powyżej 5 godzin dziennie ze względu na organizację pracy zawodowej

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Pucku

Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego/innych form wychowania przedszkolnego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Miasta Puck, na podstawie złożonego wniosku.

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 korzystały z miejsc w Przedszkolu Samorządowym przy ul. Wejherowskiej 43 a składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (do pobrania w przedszkolu).

Dyrektor Przedszkola Samorządowego, na podstawie w/w deklaracji ustala ilość wolnych miejsc w przedszkolu.

  • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata, złożony zgodnie ze wzorem, wraz z wymaganymi załącznikami do Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pucku przy ulicy Wejherowskiej 43a

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Przedszkolu Samorządowym i w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Puck oraz ich stronach www.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w terminie 8.03. 2019 r. – 05.04.2018 r.

Jeśli w wyniku rekrutacji nie uda się zapełnić wszystkich miejsc w przedszkolu, to przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca w terminie 10-17.05.2019 r.