TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/20120

Działając na podstawie  art. 154 ust. 1 pkt 1. ust 3 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z pózn. zm.) Burmistrz Miasta Puck określiła harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Miasta Puck

Zarządzenie nr 11/2019

Terminy rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Kryteria oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów w rekrutacji do klas pierwszych w szkole podstawowej

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci, które w roku kalendarzowym 2019 kończą 7 lat.

W roku szkolnym 2019/2020 na wniosek rodzica/prawnego opiekuna naukę w szkole podstawowej będzie mogło rozpocząć dziecko 6 letnie, które w roku szkolnym 2018/2019 korzystało z wychowania przedszkolnego bądź posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku informuje rodziców/prawnych opiekunów, że rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 18 marca 2019r.

Obowiązkowo – rodzice/prawni opiekunowie dzieci z rocznika 2012 proszeni są o przybycie do sekretariatu szkoły w budynku B przy ul. Nowy Świat 12 w celu zapisania dziecka do klasy pierwszej, bądź poinformowania o miejscu realizacji obowiązku szkolnego dziecka w roku szkolnym 2019/20120.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji uzyskają Państwo na stronie szkoły: www.sppuck.pl bądź pod numerem telefonu: 58 673 27 43.