XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck

18 marca 2020 r. godz. 15.45Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu miasta na rok 2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych Gminy Miasta Puck.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę Nr XLVI/4/2010 Rady Miasta Puck z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puck w 2020r.
7. Komunikaty.
8. Zamknięcie obrad.