V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck

28 grudnia 2018 r. godz. 14.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z III Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck , oraz IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck.
 4. Wręczenie medali 670 – Lecia Miasta Puck.
 5. Wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe.
 6. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie międzysesyjnym i realizacji zgłoszonych wniosków.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2031.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puck Nr III/10/2018z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miescowej oraz określenia wysokości opłaty miejscowej na terenie Miasta Puck.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puck Nr LVI/4/2018 z dnia 10 października 2018r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Puck.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2019 – 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2019. A. odczytanie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; B.odczytanie opinii komisji stałych Rady Miasta Puck; C. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku; D. odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i wniosków radnych; E. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 16. Podjęcie uchwały o uchyleniu Uchwały Nr L/15/2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Puck.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Delegata do Związku Miast i Gmin Morskich.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji ds. Komunalnych.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Budżetowej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji ds. Społecznych.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na 2019r.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puck.
 26. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 27. Wolne wnioski i informacje.
 28. Zamknięcie obrad.