KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w związku ze spotkaniem zorganizowanym przez Burmistrza Miasta Puck z udziałem radnych Rady Miasta Puck z mieszkańcami Miasta Puck

w dniu 12 czerwca 2018 r. o godz.17:00

Uprzejmie informujemy Państwa, zwłaszcza imiennie zaproszonych gości, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Puck z siedzibą w Pucku przy ul. 1 Maja 13;

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych poprzez e-mail: iodo@miastopuck.pl bądź pod nr tel. 58 673 05 14;

  3. Państwa dane osobowe w postaci imion, nazwisk i adresów zamieszkania będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia spotkania dotyczącego spraw bieżących Miasta Puck oraz szeroko pojętej przyszłości i planów dotyczących Miasta Puck, zwłaszcza obszaru Starego Rynku i jego okolic;

  4. Państwa dane zostały pozyskane z ewidencji gruntów i budynków udostępnionych administratorowi przez Starostwo Powiatowe w Pucku na mocy stosownego, pisemnego upoważnienia i przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu wymienionego w pkt 3, po tym czasie zostaną usunięte;

  5. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom i osobom do tego nieuprawnionym, nie będą również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej;

  6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;

  7. Ewentualne fotografie wykonane podczas spotkania, na których mógłby zostać utrwalony wizerunek twarzy któregokolwiek z Państwa, uczestników spotkania, nie będą publikowane w żadnym miejscu bez wcześniej uzyskanej od Państwa zgody na ich publikację.

Posiadają Państwo prawo do:

  1. Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania);

  2. Ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

  3. Wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-103 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.