Spotkania Zespołu Oświatowego NORDY odbywają się w ramach Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA, które powstało w 2011 roku, by ułatwić współpracę pomiędzy gminami Kaszub Północnych. Uczestniczą w nich pracownicy Urzędów Gmin i Miast, którzy w swoich jednostkach odpowiadają za sprawy związane z oświatą. Odbywające się cyklicznie spotkania służą wymianie doświadczeń oraz podniesieniu wiedzy z zakresu polityki oświatowej gmin.

W dniu 28 listopada 2017 r. w Urzędzie Miasta w Pucku, odbyło się spotkanie Zespołu Oświatowego NORDA, w którym uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu wejherowskiego, puckiego, lęborskiego oraz z Gdyni. Głównym tematem spotkania były zasady wyliczania pensum oraz godzin ponadwymiarowych nauczycieli zatrudnionych w placówkach publicznych.

W trakcie spotkania poruszono również bieżące problemy, z jakimi borykają się samorządy w związku z reformą oświatową np. bolesnymi w skutkach dla niepublicznych przedszkoli w Pucku nowymi zasadami naliczania i przekazywania dotacji, obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r.

Zebrani wyrazili również swoje poparcie dla stanowiska Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, które wystąpiło do Minister Edukacji Narodowej o powstrzymanie decyzji dotyczącej obniżenia subwencji oświatowej dla szkół realizujących język kaszubski. Wszystkie samorządy zdecydowały, że również przygotują swoje stanowisko i prześlą je do Ministerstwa Edukacji Narodowej.