Informacja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Puck

W przypadku nieruchomości zamieszkałych wysokość stawki opłaty wynosi:

Odpady zbierane w sposób selektywny Odpady zbierane w sposób nieselektywny
16 zł miesięcznie/osoba 25 zł miesięcznie/osoba

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

Odpady zbierane w sposób selektywny Odpady zbierane w sposób nieselektywny
20,00 zł 76,00 zł

Informacja o częściowym zwolnieniu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Puck

Osoby, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), a więc

– 461 zł zł netto dla osoby samotnie gospodarującej,
– 316 zł zł netto na osobę w rodzinie

mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej gospodarstw domowych w wysokości 5% wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby chcące skorzystać ze zwolnienia do wypełnionej deklaracji powinny dołączyć zaświadczenie wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku lub własnoręcznie podpisane oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów dochodowych. Do oświadczenia należy dołączyć dodatkowo dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium dochodowego (np. ze stosunku pracy, z działalności gospodarczej, emerytury/renty za ostatni miesiąc).

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost kosztów systemu gospodarki odpadami są dodatkowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów.

Deklaracje do pobrania:

wersja PDF

wersja DOC