Informacja o obowiązku segregacji odpadów komunalnych,aktualizacji deklaracji i zmianie stawek.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku Rada Miasta Puck podjęła uchwały w sprawie dostosowania regulacji gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Puck, oraz ustalenia wysokości stawek opłaty za odbiór tych odpadów począwszy od 01 stycznia 2020 r.

Powodem podniesienia stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych są zmiany w przepisach prawa ustanowionych przez rząd skutkujące istotnymi zmianami na rynku gospodarki odpadami m.in. wzrost kosztów składowania odpadów, energii, transportu oraz opłat za korzystanie ze środowiska, w tym tzw. „opłaty środowiskowej”, która z kwoty 140 zł za tonę w roku 2018, 170 zł w 2019 r. wzrosła do 270 zł w 2020 roku. Wzrosły również ceny za zagospodarowanie odpadów dyktowane przez tzw. RIPOK-i. Ponadto firmy odbierające od mieszkańców odpady zostały zobowiązane do szeregu kosztownych inwestycji. Zwiększyły się również koszty pracy, a zwiększona konsumpcja spowodowała wzrost ilości powstałych odpadów o ok. 40%.

Zarówno Burmistrz Miasta Pucka jak i Rada Miasta Puck dołożyli wszelkich starań, aby zaproponowane stawki były jak najkorzystniejsze dla mieszkańców. Przesłanki, którymi kierowały się władze miasta przy podejmowaniu decyzji nt. nowych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych, odzwierciedlają obecną sytuację rynkową.  Zostały obliczone tak, aby pokryły faktyczne koszty odbioru odpadów.

Należy mieć na uwadze, że ustawodawca nałożył na samorządy obowiązek samofinansowania się systemu odbioru odpadów. Oznacza to, że gmina/miasto ani nie może zarabiać na opłatach za odbiór odpadów, ani nie może do tego systemu dopłacać z innych środków budżetowych – całość opłat zbieranych przez gminę ma finansować wyłącznie i w pełni koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów.

Informujemy, że od stycznia 2020 roku wprowadzono obowiązek segregacji odpadów na:

  • tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale (kolor żółty pojemnika lub worków,
  • szkło (kolor zielony pojemnika lub worka)
  • makulatura ( kolor niebieski pojemnika lub worka)
  • bioodpady (kolor brązowy pojemnika lub worka)
  • zmieszanych odpadów komunalnych ( rozumianych jako odpady pozostałe po wydzieleniu frakcji podlegającej selektywnej zbiórce, kolor czarny pojemnika lub worka ).

Obowiązek zmiany deklaracji dotyczy min.:

– osób które, dotychczas nie segregowały odpady

– zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość,

– osób chcących zagospodarować bioodpady w przydomowych kompostownikach

 

Nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych począwszy od 01 stycznia 2020 r. są następujące:

  • 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca,
  • 23,50 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku budynku jednorodzinnego kompostującego odpady w kompostowniku przydomowym,
  • 160,00 zł rocznie od nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
  • 54,18 zł za pojemnik 1100 l z trenów ogródków działkowych

Informujemy, że przypadku braku segregacji odpadów Urząd Miasta jest zobowiązany ustawowo do nałożenia na mieszkańców tzw. opłaty podwyższonej w wysokości:

  • 50,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.