W dniu 1 stycznia 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2017 r. poz. 723 ze zm.). Rozporządzenie to określa stawki opłat za umieszczenie odpadów, które będą obowiązywały w latach 2018, 2019 i 2020., które zakłada od 1 stycznia 2018 r. bardzo znaczący wzrost opłat za składowanie od 16% do 766% a w perspektywie do roku 2020 wzrost o 1018%. Poza tym Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) nakłada na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, która przyjmuje odpady z Pucka nowe obowiązki.

Zgodnie z planowaną zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach mieszkańcy będą zmuszeni do segregowania odpadów, a ci którzy nie będą segregować – cena za odpady zmieszane będzie 4 – krotnie wyższa od ceny za odpady segregowane. W 2019 r. cena za opłatę śmieciową może wzrosnąć nawet do 100 %. Ponadto wzrosną koszty opłaty środowiskowej, które w 2013-2017 r. wynosiły 70,00 zł za tonę, 2018 r. – 140,00 zł za tonę, natomiast do 2020 r. wynosić będą 270,00 zł za tonę. Wynika to z zapisów tegoż rozporządzenia.

Skutkiem tego jest obligatoryjna zmiana stawek przyjęta przez Radę Miasta. Nie są to działania wynikające z planów Burmistrza, Rady Miasta czy firmy odbierającej odpady komunalne, a decyzji na szczeblu rządowym.

Zatem od 1 STYCZNIA 2019 r. zgodnie z Uchwałą NR III/6/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. Rady Miasta Puck zmianie ulegną stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

16,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane
w sposób selektywny

25,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny

NIE JEST WYMAGANE SKŁADANIE NOWEJ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.