W dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w Sali Obrad Ratusza Miejskiego odbędzie się V zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck

Porządek
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z III Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck , oraz IV Nadzwyczajnej Sesji
Rady Miasta Puck.
4. Wręczenie medali 670 – Lecia Miasta Puck.
5. Wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe.
6. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie międzysesyjnym i realizacji zgłoszonych wniosków.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2031.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puck Nr III/10/2018z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości opłaty miejscowej na terenie Miasta Puck.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puck Nr LVI/4/2018 z dnia 10 października 2018r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia stawek opłaty
targowej na terenie Miasta Puck.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2019 – 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2019.
16. Podjęcie uchwały o uchyleniu Uchwały Nr L/15/2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Puck.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Delegata do Związku Miast i Gmin Morskich.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji ds. Komunalnych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Budżetowej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji ds. Społecznych.
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomnanii w Pucku na 2019r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puck.
26. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie międzysesyjnym.
27. Wolne wnioski i informacje.
28. Zamknięcie obrad.