W poniedziałek 25 lutego o godz. 15.30 w Sali Obrad Rady Miasta Puck p. 115 w budynku Urzędu Miasta Puck przy ul. 1 Maja 13 na I piętrze odbędzie się VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck.

Transmisja dostępna tutaj

Porządek
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z VI Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck.
4. Przedstawienie sytuacji na lokalnym rynku pracy w roku 2018.
5. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie międzysesyjnym i realizacji zgłoszonych wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2019r.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr VI/3/2019 Rady Miasta Puck z dnia 28 stycznia 2019r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania , nabywania i wykupu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie na terenie Miasta Puck w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Puck.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Puck do Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”
14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie międzysesyjnym.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał dostępne pod adresem: http://bip.miastopuck.pl/rada/projekty/2019/36