Wyniki konkursu zamieszczone są w Zarządzeniu Nr 88 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pobierz Zarządzenie