W czwartek 29 sierpnia o godz. 15.30 w sali posiedzeń Rady Miasta Puck, pokój Nr 115, I piętro Urzędu Miasta Puck.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck.

4. Informacja Burmistrza o działaniach w okresie międzysesyjnym i realizacji zgłoszonych wniosków.

5. Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi im. Mariusza Zaruskiego w Pucku , oraz nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Pucku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019.

8. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXIX/7/2009 Rady Miasta Pucka z dnia 29 września 2009r. w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek , dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Puck.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia części uchwały Nr XII/14/2007 Rady Miasta Puck z dnia 30 października 2007r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania .

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/10/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. o powierzeniu gminnej osobie prawnej – spółce Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Puck w zakresie utrzymania toalet publicznych na terenie Gminy Miasta Puck.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Puck.

15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich , tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych , zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim powinny odpowiadać składane projekty.

16. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie międzysesyjnym.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Zakończenie obrad.

Transmisja na żywo – kliknij tutaj

Projekty uchwał – kliknij tutaj