Uprzejmie informujemy, że posiedzenie XL Zwyczajnej Sesji Rady Miasta , które odbędzie się w dniu 30 października 2017 roku ( poniedziałek ) o godz. 15.30 w Sali Ratusza Miejskiego w Pucku.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck.

4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji zgłoszonych wniosków.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2017-2030.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/2/2008 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie ustanowienia i regulaminu Nagrody Artystycznej Miasta Puck.

9. Podjęcie uchwały w sprawie planu rozwoju, modernizacji i remontów dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Puck na lata 2018-2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/12/2015 Rady Miasta Puck z dnia 26 października 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Puck.

11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na uchwałę Rady Miasta Puck z dnia 23 lutego 2015r. nr XV/11/2015, zmienionej uchwałą z dnia

14 grudnia 2015r. nr XVI/12/2015, w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasta Puck oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/11/2015 Rady Miasta Puck z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasta Puck oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych.

14.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad.