W dniu 27 05 2021 r. o godz. 15.30 odbędzie się XLI Sesja Rady Miasta Puck w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XL zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck.
4. Informacja Burmistrza o działaniach w okresie międzysesyjnym i realizacji zgłoszonych wniosków.
5. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta raportu o stanie Gminy Miasta Puck.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Puck na grunt stanowiący własność osoby fizycznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Helskiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu o nazwie : ” Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk- Gdynia – Sopot „.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Puck.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.
17. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Puck o działaniach w okresie międzysesyjnym.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zakończenie sesji.

Transmisja na żywo na www.miastopuck.pl

Projekty uchwał na www.bip.miastopuck.pl