Data: 2021-11-02, godzina 15:30
Miejsce obrad: sala Nr 115 Urzędu Miasta Puck

Porządek
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck.
4. Informacja Burmistrza o działaniach w okresie międzysesyjnym i realizacji zgłoszonych
wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021.
7. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia stawek opłaty
targowej na terenie Miasta Puck.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
Miasta Puck.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
na terenie Miasta Puck w roku 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy
dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy
najmu ( „Aktywny Puck”).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy
najmu( Stowarzyszenie „odNowa”).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy
najmu ( Stowarzyszenie Diabetyków)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy
najmu w trybie bezprzetargowym( Związek Niewidomych).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Żeglarzy.
18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLVI/3/2018 Rady Miasta Puck z dnia 23 kwietnia
2018r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Puck oraz nadania jej statutu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta Puck.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Miasta
Puck.
21. Podjęcie uchwały w sprawie apelu Rady Miasta Puck do Premiera RP dotyczącego podwyżek
gazu.
22. Stanowisko Rady Miasta Puck wobec faktu niehumanitarnego traktowania migrantów.
23. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z przeprowadzonej analizy danych zawartych w
oświadczeniach o stanie majątkowym .
24. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Puck o działaniach w okresie międzysesyjnym.
25. Wolne wnioski i informacje.
26. Zakończenie sesji.

Transmisja na żywo na www.miastopuck.pl