Data: 2021-11-29, godzina 15:30
Miejsce obrad: sala Nr 115 Urzędu Miasta Puck

Porządek:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XLIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck i XLV Uroczystej sesji Rady Miasta Puck.
 1. Informacja Burmistrza o działaniach w okresie międzysesyjnym i realizacji zgłoszonych wniosków.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/5/2021 Rady Miasta Puck z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Puck w roku 2022.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym , stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
 1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/11/2017 Rady Miasta Puck z dnia 2 października 2017r. w sprawie ustalenia zasad taryfowych , cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie między stronami umowy najmu na czas oznaczony.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości Skarbu Państwa.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami , o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/3/2020 Rady Miasta Puck z dnia 14 maja 2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z targowiska „MÓJ RYNEK – MANHATTAN” w Pucku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Miasta
  Pucka.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zakończenie sesji.