W dniu 30 01 2020 r. o godz. 15.30 w sali obrad Rady Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, p. 115.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XIX Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck i XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck.
4. Informacja Burmistrza o działaniach w okresie międzysesyjnym i realizacji zgłoszonych wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu miasta na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Puck w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Alei Kościuszki, Alei Lipowej i ul. 1-go Maja.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XVII/6/2019 z dnia 5 grudnia 2019r. o przyjęciu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Puck.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XVII/7/2019 z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie aktu odnowy historycznych Zaślubin Polski z Morzem.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Pucka”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużonego dla Miasta Pucka”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu Miasta Puck do załatwienia Burmistrzowi Miasta Puck.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Puck.
16. Przedstawienie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Puck przez przewodniczących komisji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
18. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020.
19. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2020.
20. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. Komunalnych na rok 2020
21. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. Społecznych na rok 2020.
22. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Miasta Puck do rejestru gmin ,
na obszarze których używane sa nazwy w języku mniejszości.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim.
24. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie międzysesyjnym.
25. Wolne wnioski i informacje.
26. Zakończenie obrad.

Transmisja na żywo – kliknij tutaj