Posiedzenie XXX Zwyczajnej Sesji Rady Miasta odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 roku ( poniedziałek )o godz. 15.30 w Sali Ratusza Miejskiego w Pucku.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXIX Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck.

4. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na lokalnym rynku pracy w roku 2016.

5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Pucku w sprawie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Puck.

6. Przyjęcie informacji z realizacji Programu „ Nasza –Duża –Rodzina” obowiązującego na terenie Gminy Miasta Puck za rok 2016.

7. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji zgłoszonych wniosków.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2017-2029.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Puck.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasta Puck.

14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad.