W dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 15.30 odbędzie się XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. Sesja odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXXII Zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck.
4. Uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego dla Nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Pucku.
5. Informacja Burmistrza o działaniach w okresie międzysesyjnym i realizacji zgłoszonych wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2038.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Puckiemu Sp. z o.o. w Pucku
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Puck na lata 2021-2035.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postepowań oraz wydawania decyzji z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Puck.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto Puck jest organem rejestrującym .
15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Miasta Puck.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem .
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021r.
18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/11/2017 Rady Miasta Puck z dnia 2 października 2017r. w sprawie ustalenia zasad taryfowych , cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych .
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/4/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym , stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
21. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie międzysesyjnym.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zakończenie obrad.

Transmisja na żywo do zobaczenia na stronie www.miastopuck.pl