W dniu 02 października 2017 roku ( poniedziałek ) o godz. 15.30 w Sali Ratusza Miejskiego w Pucku odbędzie się posiedzenie XXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Miasta.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck.

4. Podsumowanie przebiegu sezonu letniego 2017.

5. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji zgłoszonych wniosków.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja z wykonania budżetu miasta Puck za I półrocze 2017r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2017-2029.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie miasta Puck.

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie m. Puck.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia opłaty targowej na terenie miasta Puck.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Puck.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości opłaty miejscowej na terenie miasta Puck.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia upustu za odprowadzane ścieki.

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości.

17. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXVIII/4/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mariusza Zaruskiego w Pucku.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/1/2012 Rady Miasta Puck z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych miasta.

19.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad taryfowych cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych.

20.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków na terenie Gminy Miasta Puck, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Puck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

21.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zamknięcie obrad.