W dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 15.30 w sali Ratusza Miejskiego w Pucku odbędzie się XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wręczenie oznak przysługujących ” Zasłużonym dla Miasta Puck”.
4. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck i XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Puck.
5. Informacja Burmistrza o działaniach w okresie miedzysesyjnym i realizacji zgłoszonych wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2021 roku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Puck na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach położonych na terenie Miasta Puck.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej ( dz. nr 108/1 o pow.104m2).
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej ( dz. nr 108/2 o pow. 50m2).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu na okres 10 lat pod działalność gospodarczą.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Pucka.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku.
17. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie międzysesyjnym.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zakończenie sesji.

Transmisja sesji: www.miastopuck.pl

Projekty uchwał: www.bip.miastopuck.pl