Burmistrz Miasta Puck zaprasza do składania ofert na zagospodarowanie obszaru Starego Rynku w okresie sezonu letniego 2018

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

– imię i nazwisko oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, adres, telefon kontaktowy;

– datę sporządzenia oferty i podpis osoby uprawnionej;

– potrzeby terenowe wyrażone w m2 oraz okres działalności;

– szkic sytuacyjny oraz koncepcję zabudowy, zdjęcia lub opis wyglądu obiektu.

Zagospodarowanie płyty rynku dotyczy działalności sezonowych takich jak: ogródki gastronomiczne, stoiska z rękodziełem (malarstwo, rzeźbiarstwo, bursztyn), działalność związana z tradycjami i kulturą lokalną, wydarzenia kulturalne itp.

Preferowane będą oferty z propozycją kompleksowego zagospodarowania terenu,
o jednolitej formie zewnętrznej obiektów do prowadzenia sezonowej działalności. Forma obiektu powinna być zharmonizowana z otoczeniem, spełniająca warunki wynikające
z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Dopuszcza się jedynie lokalizowanie elementów małej architektury wykonanych z drewna, płótna i stali.

Zalecana kolorystyka: odcienie bieli, beżu, brązu, szarości ewentualnie inne ciekawe rozwiązania. Wymagana jest wysoka jakość użytych materiałów.

W przypadku zaakceptowania projektu zagospodarowania terenu, zostanie podpisana umowa dzierżawy.

Ponoszenie opłat z tytułu eksploatacji nieruchomości, jak i zawarcie umów na dostarczanie mediów Dzierżawca organizuje we własnym zakresie oraz na własny koszt z właściwymi gestorami sieci.

Burmistrz Miasta Puck zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny.

Oferty należy składać do dnia 28 lutego 2018 r. w Biurze Obsługi Klienta pok. 114

Urzędu Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck.