Burmistrz Miasta Puck zaprasza do składania ofert na zagospodarowanie terenów przyplażowych w okresie sezonu letniego 2018

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

– imię i nazwisko oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, adres, telefon kontaktowy;

– datę sporządzenia oferty i podpis osoby uprawnionej;

– potrzeby terenowe wyrażone w m2 oraz czas trwania dzierżawy;

– szkic sytuacyjny z lokalizacją dzierżawy oraz koncepcję zabudowy, zdjęcia lub opis wyglądu obiektu.

Oferty powinny dotyczyć działalności sezonowych takich jak: mała gastronomia, wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego i sportowego, urządzenia rekreacyjne, stoiska pamiątkarskie, stoiska z artykułami sezonowymi itp.

Preferowane będą oferty z propozycją kompleksowego zagospodarowania terenów,
o jednolitej formie zewnętrznej obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności sezonowej. Forma obiektów powinna być zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponadto ich zewnętrzna elewacja powinna zostać wykonana z desek boazeryjnych.

Obiekty powinny być utrzymane wyłącznie w kolorystyce białej lub biało-niebieskiej.

Ponoszenie opłat z tytułu eksploatacji nieruchomości, jak i zawarcie umów na dostarczanie mediów Dzierżawca organizuje we własnym zakresie oraz na własny koszt z właściwymi gestorami sieci.

Opłata za dzierżawę regulowana jest Zarządzeniem Nr 246/2017 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 11 grudnia 2017 r.

Oferty należy składać do dnia 28 lutego 2018 r. w Biurze Obsługi Klienta pok. 114

Urzędu Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck.