Burmistrz Miasta Puck

zaprasza do składania ofert na zagospodarowanie

terenów przyplażowych w okresie sezonu letniego 2019

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

imię i nazwisko oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, adres, telefon kontaktowy;

datę sporządzenia oferty i podpis osoby uprawnionej;

potrzeby terenowe wyrażone w m2 oraz czas trwania dzierżawy;

szkic sytuacyjny z lokalizacją dzierżawy oraz koncepcję zabudowy, zdjęcia lub opis wyglądu obiektu.

Oferty powinny dotyczyć działalności sezonowych takich jak: mała gastronomia, wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego i sportowego, urządzenia rekreacyjne, stoiska pamiątkarskie, stoiska z artykułami sezonowymi itp.

Preferowane będą oferty z propozycją kompleksowego zagospodarowania terenów,
o jednolitej formie zewnętrznej obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności sezonowej. Forma obiektów powinna być zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponadto ich zewnętrzna elewacja powinna zostać wykonana z desek boazeryjnych.

Obiekty powinny być utrzymane wyłącznie w kolorystyce białej lub białoniebieskiej.

Ponoszenie opłat z tytułu eksploatacji nieruchomości, jak i zawarcie umów na dostarczanie mediów Dzierżawca organizuje we własnym zakresie oraz na własny koszt z właściwymi gestorami sieci.

Opłata za dzierżawę regulowana jest Zarządzeniem Nr 259/2018 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 30 listopada 2018 r.

Oferty należy składać do dnia 08 marca 2019 r. w Biurze Obsługi Klienta pok. 2

Urzędu Miasta Puck, ul. 1go Maja 13, 84100 Puck.