Gmina Miasta Puck uruchomiła procedurę aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023”. W ramach tej procedury ogłasza nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych do objęcia zapisami aktualizowanego „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023”.

Zgłaszane mogą być projekty rewitalizacyjne, planowane do realizacji na terenie zdegradowanym objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata 2016-2023 (mapa obszaru rewitalizacji znajduje się http://miastopuck.pl/lokalny-program-rewitalizacji-na-lata-2016-2023),które w sposób kompleksowy przyczynią się do rozwiązywania problemów zdiagnozowanych w ramach LPR.

Wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 projekty fakultatywne będą mogły ubiegać się o pożyczkę rewitalizacyjną w ramach Działania 8.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego1.

Warunkiem uzyskania pożyczki rewitalizacyjnej jest realizacja projektu na terenie zdegradowanym, objętym programem rewitalizacji.

Realizowane projekty powinny mieć na celu aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów miejskich, a w szczególności powinny rozwiązywać zjawiska problemowe ze sfery:

 1. społecznej (obligatoryjnie)

oraz

 1. gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej.

Zakres Projektów możliwy do wsparcia w formie pożyczki rewitalizacyjnej obejmuje przedsięwzięcia w zdegradowanych obszarach objętych Programem rewitalizacji, a w szczególności:

 • rewaloryzację, modernizację i adaptację istniejącej zabudowy,

 • zagospodarowanie przestrzeni publicznych,

 • dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych.

Dopuszcza się możliwość finansowania przedsięwzięć polegających na budowie nowych obiektów.

Do dofinansowania w ramach pożyczki rewitalizacyjnej nie kwalifikują się Projekty:

 • które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku,

 • polegające wyłącznie na budowie (rozbudowie, przebudowie) obiektów handlowych,

 • mające na celu budowę infrastruktury instytucji opiekuńczo-pobytowych świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, chyba że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji Projektu,

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne do objęcia zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji mogą zgłaszać:

 • przedsiębiorcy,

 • instytucje edukacyjne,

 • szkoły wyższe,

 • instytucje rynku pracy,

 • kluby sportowe,

 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,

 • towarzystwa budownictwa społecznego,

 • organizacje pozarządowe,

 • instytucje pomocy i integracji społecznej,

 • instytucje kultury,

 • kościoły i związki wyznaniowe.

Nabór propozycji przedsięwzięć trwa od dnia 15 do 31 maja 2019 r. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Propozycje należy zgłaszać na załączonej fiszce, drogą pocztową lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Pucku, ul. 1 Maja 13, w Biurze Obsługi Interesanta. Propozycje projektów zostaną poddane weryfikacji przez zespół roboczy ds. rewitalizacji.

 

Umieszczenie danego projektu w programie rewitalizacji nie jest związane z udzieleniem pożyczki rewitalizacyjnej na realizację projektu, lecz może ułatwić wnioskodawcy ubieganie się o dofinansowanie z funduszy unijnych np. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje dot. naboru projektów można uzyskać u p. Agnieszki Robak, w pok. 106., tel. 58 673 05 40. e-mail: fundusze @miasto.puck.pl

Fiszka Projektu