W dniu 1 stycznia 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2017 r. poz. 723 ze zm.). Rozporządzenie to określa stawki opłat za umieszczenie odpadów, które będą obowiązywały w latach 2018-2020, w tym na RIPOK Czarnówko, na którym Gmina Miasta Puck obowiązana jest składować odpady komunalne z terenu miasta Puck. Rozporządzenie zakłada od 1 stycznia 2018 r. bardzo znaczący wzrost opłat za składowanie od 16 % do 766%, a w perspektywie do roku 2020 wzrost o 1018%.

Skutkiem tego jest obligatoryjna zmiana stawek przyjęta przez Radę Miasta. Nie są to działania wynikające z planów Burmistrza, Rady Miasta czy firmy odbierającej odpady komunalne, a decyzji na szczeblu rządowym. Zatem od 1 MAJA 2018 r. zgodnie z Uchwałą XLV/9/2018 z dnia 26 marca 2018 Rady Miasta Puck zmianie ulegają stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

13,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, co stanowi wzrost o 54%

20,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, co stanowi wzrost o 44%.

Stawki opłat za pojemnik, dla części nieruchomości zamieszkałej, w której prowadzona jest działalność gospodarcza to:

jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

pojemnik 110 l – 18,00zł

pojemnik 1100 l –78,00zł

kontener 5 m3 – 302,00zł

kontener 8 m3 – 452,00zł

jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:

pojemnik 110 l – 24,00 zł

pojemnik 1100 l –113,00zł

kontener 5 m3 – 415,00zł

kontener 8 m3 – 648,00zł

Ryczałtowa stawka opłaty za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe będzie wynosić:

217,00 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

290,00zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.